రొయ్యల పులుసు తయారీ | Prawns Gravy Curry | Royyala Kura | Vantalu Pindi Vantalu

రొయ్యల పులుసు తయారీ | Prawns Gravy Curry | Royyala Kura | Vantalu Pindi Vantalu

రొయ్యల పులుసు తయారీ | Prawns Gravy Curry Recipe in Telugu | Royyala రొయ్యల కూర రుచిగా రావాలంటే ఇలా........Vantalu Pindi Vantalu Visit more... http://www.darsilivetv.com/category/V.... @ www.darsilivetv.com / CEO R M BASHA #VantaluPindiVantalu #Prawns_Gravy_Curry #రొయ్యల_పులుసు

1. పల్లీ కొబ్బరి హల్వా తయారీ విధానం... https://youtu.be/3Juo1EtqTek

Welcome to Vantalu Pindi Vantalu. Prawns Gravy Curry is a famous sweet in Andhra, popularly called as Prawns Gravy Curry. Today we are going to reveal the secret on how to prepare Prawns Gravy Curry or Prawns Gravy Curry in a easiest way. Try this coconut sweet recipe at your home and share your feedback in the comments.