ఆవు కడుపులో మనిషి పుట్టి మృతి... || DARSI LIVE NEWS

 ఆవు  కడుపులో మనిషి పుట్టి మృతి... || DARSI LIVE NEWS

గోపాల్ పెట్ మండలంలో ఎదుట్ల గ్రామంలో జరిగిందంట ఆవు  కడుపులో మనిషి పుట్టి మృతి...