33 ఏళ్ల తర్వాత అత్యాచారం కేసులో నిందితుడి అరెస్ట్

చట్టం చేతులు పెద్దవి... అన్నట్లు అత్యాచారం కేసులో నిందితుడిని 33 ఏళ్ల తర్వాత పట్టుకున్న శ్రీనగర్ పోలీసుల ఉదంతం...