పట్టపగలే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి కళ్లలో కారం చల్లి దాడి

పట్టపగలే దుండగులు ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు.