ముగిసిన చెన్నకేశవస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

పట్టణంలో గత 11 రోజులుగా ని ర్వహిస్తున్న లక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామి బ్ర హ్మోత్సవాలు శుక్రవారంతో ము గిశాయి.