శని, ఆదివారల్లో పూర్తి క్ఫ్యూపై చిరువ్యాపారుల ఆవేదన

కరోనా కట్టడికి అనేక మా ర్గాలున్నాయి. ఆ మేరకు ప్రభు త్వం చర్యలు తీసుకుంది.