‘మట్టి పరీక్ష’లకు బ్రేక్‌

నిధుల కొరతతో జిల్లాలోని వ్యవసాయ భూముల్లో మట్టి పరీక్షలకు బ్రేక్‌పడింది.