తలుపులు పగులగొట్టి చోరీ

తాళాలువేసిఉన్న ఇంటి తలుపులు పగులగొట్టి చోరీకి పాల్పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.